Du Hành CÁC CÕI GIỚI – Kinh Nghiệm của Đại Sư TÂY TẠNG DO KHYENTSE YESHE DORJE

Du Hành CÁC CÕI GIỚI – Kinh Nghiệm của Đại Sư TÂY TẠNG DO KHYENTSE YESHE DORJE

Du Hành CÁC CÕI GIỚI – Kinh Nghiệm của Đại Sư TÂY TẠNG DO KHYENTSE YESHE DORJE

CHẾT AN LẠC TÁI SINH HOAN HỶ – phần 5_4
KINH NGHIỆM SAU KHI CHẾT CỦA CÁC VỊ DELOG NGƯỜI TÂY TẠNG
Tác giả: Đại Sư Tulku Thondup Rinpoche
Biên soạn: Harold Talbott
Bản dịch Việt ngữ: HT. Thích Như Điển – TT. Thích Nguyên Tạn
=============================
Mục lục:
0:00 Intro
0:21 Địa Ngục là Cõi Tịnh Độ Vô Thượng: Kinh nghiệm của Tsophu Dorlo
10:56 Sắc tướng bất khả phân với trí tuệ: Kinh nghiệm của Dawa Drolma
+ Cõi Tịnh Độ biểu lộ của Đức Liên Hoa Sanh
+ Dưới Chân Đức Liên Hoa Sanh
+ Những lời minh triết dành cho loài người
24:00 Để cho mọi người được giải thoát: Kinh nghiệm của Shugseb Jetsun Lochen
+ Du hành với Thiên nữ Dakini một mắt
+ Vào Núi Quang Vinh
+ Sự gia hộ của Đại Sư
+ Lòng từ bi trong những cõi đau khổ
+ Năng lực giác tánh nội tại của riêng bà
43:33 Không có gì để lấy hay bỏ: Kinh nghiệm của Đại Sư Do Khyentse Yeshe Dorje
+ Thân huyễn ảo bị phá hủy
+ Tiếp nhận gia trì lực
+ Trở lại Thế Gian
=============================
►Đăng Ký đón nghe Audio miễn phí: http://bit.ly/neovecoitinhdangky
►Fanpage Fb của Kênh: http://fb.com/neovecoitinh
►Blog: https://neovecoitinh.blogspot.com
►Donate (Ủng hộ Kênh):
+ Ví MoMo: 0339839293
+ Stk: Vietinbank – 109005503271 – LE VAN VIET
=============================
Không làm các điều ác
Siêng làm các điều lành
Giữ tâm ý trong sạch
Chính lời Chư Phật dạy
Nguyện cho Thế giới hòa bình, Quốc Gia được hưng thịnh, nhà nhà ấm no hạnh phúc, Pháp giới chúng sinh đoạn ác tu thiện đồng chứng Đạo Bồ Đề
Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo
=============================
hastag: #phậtgiáo #phậtpháp #nẻovềcõitịnh #sinhtử #luânhồi

Video Du Hành CÁC CÕI GIỚI – Kinh Nghiệm của Đại Sư TÂY TẠNG DO KHYENTSE YESHE DORJE

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.